home sanitair verwarming zonnepanelen    

Privacy policy voor Marc Decherf., eigenaar van marcdecherf.be

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op Marc Decherf.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Marc Decherf en specifiek Marc Decherf.be , kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@marcdecherf.be

4) Monitoren gedrag bezoeker
marcdecherf.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, .

5) Gebruik van cookies
marcdecherf.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Marc Decherf, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving. U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 8 van deze Privacy Policy. Marc Decherf zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 8 van deze Privacy Policy. Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Marc Decherf. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Marc Decherf de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Marc Decherf dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie
U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.

U kunt ons bovendien vragen:

  • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
  • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
  • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
  • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
  • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
  • Welke rechten u heeft.

Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen.
Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.
U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Marc Decherf;
de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Marc Decherf rust.

Marc Decherf zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Marc Decherf eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.
Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Marc Decherf. Marc Decherf kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Marc Decherf bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u als betrokkene het recht om van Marc Decherf de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Marc Decherf in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
Marc Decherf heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Marc Decherf zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Marc Decherf.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Marc Decherf te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, alsook om Marc Decherf te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

8. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Marc Decherf

Zedelgemsesteenweg 142
B-8480 Eernegem 

Tel.: (059)29 81 99
Fax: (059)29 06 45
Gsm: (0475)41 05 49

e-mail: info@marcdecherf.be

9. Wijzigingen
Marc Decherf behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.